Публічний договір приєднання про надання інформаційних послуг | Bonus.work
 • Головна/
 • Сторінки/
 • Публічний договір приєднання про надання інформаційних послуг

Публічний договір приєднання про надання інформаційних послуг

Фізична особа – підприємець Лаба Микола Леонтійович (надалі – Адміністрація Сайту), керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі – Публічна оферта) надати послуги, передбачені цим Публічним договором приєднання про надання інформаційних послуг (надалі – Договір), кожній особі, яка бажає скористатися такими послугами, укласти Публічний договір приєднання про надання інформаційних послуг.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється у порядку, визначеному цим Договором. Внаслідок прийняття (акцепту) цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

1. Предмет договору та визначення термінів

1.1 За цим Договором :

1.1.1 Адміністрація Сайту надає послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язаної з ними діяльності, інформаційні послуги Користувачам, а Користувачі зобов’язуються оплатити такі послуги, а також

1.1.2 Користувачі можуть надавати Адміністрації інформаційні послуги, за які Адміністрація Сайту відповідно до умов цього Договору може виплачувати Користувачам винагороду.

1.2 Публічний договір приєднання про надання інформаційних послуг (Договір) – договір, за яким надаються послуги, визначені у п.1.1 цього Договору, який складається також з Публічної оферти, Політики конфіденційності, Умов публікації Вакансій, Умов реєстрації Шукача, Умов перегляду і роботи з рекомендаціями, Умов публікації Вакансії.

1.3 Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти і цього Договору шляхом реєстрації на сайті https://bonus.work(надалі – Сайт).У разі незгоди з цим Договором чи окремими його умовами, Користувач повинен не використовувати або припинити використання Сайту.

1.4 Вакансія – інформація про відкриті вакансії, конкурси, оголошення про пошук підрядників або будь-які інші повідомлення подібного змісту.

1.5 Рекомендація – інформація про професійний досвід особи та/або інша супутня інформація, запитувана Адміністрацією Сайту, або яку особа, що надає таку інформацію, вважає за доцільне зазначити, та яка кореспондує відповідній Вакансії.

1.6 Користувач – будь-яка особа, яка прийняла умови Публічної оферти і цього Договору відповідно до п.1.3 цього Договору, та наділена необхідним обсягом дієздатності для цього.

1.7 Шукач – Користувач, що розміщує Вакансію та має можливість переглядати інформацію, розміщену іншими Користувачами на Сайті, а також надавати Рекомендації на Вакансії, розміщені на Сайті іншими особами.

1.8 Реферер – Користувач, що надає Рекомендацію.

1.9 Реферал – особа, Рекомендацію стосовно якої надав Реферер. Рекомендація може стосуватися особи Реферера або будь-якої іншої особи.

1.10 Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, інших об’єктів права інтелектуальної власності, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси https://bonus.work, доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет.

1.11 Облікові дані – дані, що використовуються для авторизації Користувачів і становлять сукупність відомостей (символів) логіна і пароля.

1.12 Автентифікація – засвідчення правомірності дистанційного звернення Користувача до Сайту, що здійснюється за допомогою Логіна та Пароля, або за допомогою соціальних мереж LinkedIn, Facebook, а також Google аккаунтів.

1.13 Аккаунт – обліковий запис Користувача на Сайті, захищений логіном і паролем.

1.14 Домовленість сторін - досягнута між юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, Вакансію якої розміщував Шукач, та Рефералом згода щодо майбутньої співпраці та її умов (всіх або частково) у будь-якій формі, в тому числі усній або з використанням засобів електронного зв’язку, або трудовий, цивільний або господарський договір між юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, Вакансію якої розміщував Шукач, та Рефералом, укладений у будь-якій формі, в тому числі попередній договір.

2. Порядок використання Сайту

2.1 Під використанням Сайту розуміються:

2.1.1 дії, спрямовані на отримання інформації про наявність Вакансій;

2.1.2 дії, спрямовані на отримання інформації про осіб, які бажають вступити в трудові, господарські, цивільно-правові або інші відносини, або

2.1.3 будь-які інші дії, метою або наслідком яких є надання та/або отримання послуг згідно з п.1.1 цього Договору з моменту акцепту Публічної оферти та умов цього Договору.

2.2 Користувач самостійно відповідає за достовірність і точність вказаних даних, а також несе відповідальність за можливі наслідки, зумовлені наданням неправдивої та/або неточної та/або недостовірної та/або несвоєчасної, та/або такої, що порушує права інших осіб, інформації.

2.3 Надаючи Рекомендацію, Реферер гарантує, що отримав необхідний дозвіл та погодження Реферала щодо надання відповідної інформації.

2.4 Шукач отримує можливість опублікувати на Сайті необмежену кількість Вакансій після проведення попередньої перевірки інформації, вказаної Шукачем при реєстрації, Адміністрацією Сайту на предмет її достовірності.

2.5 При опублікуванні Вакансії Шукач забов’язаний вказати розмір плати за надання послуг та термін її виплати за цим Договором. Мінімальний розмір такої плати становить 125 (стодвадцять п’ять) доларів США. Оплата здійснюється у гривневому еквіваленті за курсом валют НБУ станом на дату здійснення платежу.

2.6 За надання Користувачем Рекомендації йому виплачується винагорода (надалі – бонус) у розмірі, що становить 80% від суми, визначеної у п.2.5 цього Договору, відповідно до умов цього Договору. Виплата бонусу Рефереру здійснюється в гривнях, за курсом, згідно якого Адміністрації сайту було виплачено винагороду за надання відповідних послуг за цим Договором. Цей бонус є платою за надання інформаційних або інших послуг і не може розглядатись як комісія (комерційного) агента, винагорода представника чи будь-яка виплата іншого характеру, що не передбачена цим пунктом.

2.7 У разі надання Реферером Рекомендації Адміністрація Сайту надсилає на електронну пошту Шукача сповіщення про її надходження.

2.8 Плата, визначена у п. 2.5. цього Договору, виплачується Шукачем Адміністрації Сайту впродовж строку, встановленого Шукачем, що не може перевищувати 90 календарних днів з моменту приступлення Рефералом до виконання своїх зобов’язань згідно Домовленостісторін. Така оплата здійснюється з використанням платіжної системи Platon, доступної на Сайті. При здійсненні плати, визначеної у п. 2.5 цього Договору, Шукач зобов'язується здійснити оплату комісійних та інших платежів за власний рахунок.

2.9 Бонус, визначений у п. 2.6. цього Договору, виплачується Адміністрацією Сайту лише тому Реферерові, який надав інформацію про особу, з якою було досягнуто Домовленості сторін згідно умов цього Договору. Така виплата здійснюється за умови, якщо Шукачем по відповідній Вакансії було дотримано умов цього Договору. В протилежному випадку Адміністрація Сайту звільняється від зобов’язання щодо оплати послуг такого Реферера. Акцептуючи Публічну оферту та цей Договір Реферер підтверджує, що він розуміє політику Сайту та не матиме, а також не пред’являтиме жодних претензій у разі невиплати йому бонусу згідно умов цього пункту Договору.

2.10 У разі, якщо декілька Реферерів надали інформацію про особу, з якою було досягнуто Домовленості сторін, бонус виплачується лише тій особі, Рекомендація якої першою набула статус «Взята в опрацювання». Бонус, визначений у п. 2.6. цього Договору, виплачується Адміністрацією Сайтом Реферерові в впродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту підтвердження Адміністрацією сайту факту дотримання Шукачем по відповідній Вакансії умов вказаних у п. 2.8. цього Договору.

У разі, якщо статус «Досягнуто Домовленості сторін» було надано не тій Рекомендації, за якою ВПЕРШЕ було надано інформацію про особу, з якою було досягнуто Домовленості сторін, бонус виплачується тому Рефереру, який першим надав Рекомендацію з інформацією про відповідну особу. Рефереру, Рекомендації якого вперше було надано статус «Досягнуто Домовленості сторін» помилково, тобто такий Реферер не був першою особою, що надав інформацію про особу, з якою було досягнуто Домовленості сторін, бонус НЕ виплачується.

Бонус виплачується за банківськими реквізитами, відомості про які надані Адміністрації Сайту Реферером. У разі, якщо впродовж 6 місяців з моменту, вказаного у п. 2.8. цього Договору, Адміністрація Сайту не отримала відомостей про банківські реквізити Реферера, вона звільняється від зобов’язання щодо виплати бонусу, У разі надання недостовірних даних, або своєчасного ненадання інформації про зміну банківських реквізитів, всі можливі, у тому числі негативні наслідки (зокрема, сплату комісійних та будь-яких інших платежів) несе Реферер.

2.11 Рекомендація, надана Шукачеві, може набувати наступні статуси:

 • «Нова» – з моменту отримання до моменту її перегляду Шукачем. Цей статус Рекомендація набуває автоматично;
 • «Взята в опрацювання» – з моменту перегляду Рекомендації Шукачем. Цей статус Рекомендація набуває автоматично;
 • «Скринінг інтерв’ю» - з моменту контактування Шукачем з Рефералом у будь-який спосіб (з використанням засобів електронного зв’язку (н-д, електронної пошти), будь-яких засобів комунікації (н-д, телефонного зв’язку), спеціалізованого програмного забезпечення тощо) з метою з’ясування, чи зацікавлений Реферал у Вакансії, а також, за потреби, узгодження дати та часу проходження інтерв’ю. Шукач зобов’язаний проставити відмітку про набуття Рекомендацією цього статусу самостійно;
 • «Технічне інтерв’ю» - з моменту інтерв’ювання Реферала технічним спеціалістом. Проходження такого інтерв’ю не є обов’язковим, відповідно, зобов’язання Шукача щодо проставлення такої відмітки виникає лише у разі його фактичного проходження;
 • «Інтерв’ю з менеджером» - з моменту інтерв’ювання Реферала керівником, менеджером проекту або іншою особою, що виконує аналогічні зобов’язання. Проходження такого інтерв’ю не є обов’язковим, відповідно, зобов’язання Шукача щодо проставлення такої відмітки виникає лише у разі його фактичного проходження;
 • «Інтерв’ю із Замовником» - з моменту інтерв’ювання Реферала кінцевим замовником послуги. Проходження такого інтерв’ю не є обов’язковим, відповідно, зобов’язання Шукача щодо проставлення такої відмітки виникає лише у разі його фактичного проходження;
 • «Відхилена» – з моменту проставлення Шукачем відповідної відмітки, якою він підтверджує, що Домовленості сторін не було досягнуто. Шукач вправі надати Рекомендації статус «Відхилена» також у тому випадку, якщо, на його думку, профіль (аккаунт) такого Реферера у соціальній мережі LinkedIn містить неправдиву або недостовірну, або неактуальну, або таку, що вводить в оману, або будь-яку іншу інформацію негативного характеру, або створює у Шукача враження фіктивного профілю (аккаунта), або такого, що створений спеціально для розміщення Рекомендації або цілей інших, аніж користування цією соціальною мережею відповідно до її призначення тощо. Також Шукач вправі надати Рекомендації статус «Відхилена» у разі, якщо у Рекомендації надано інформацію про особу, з якою впродовж 3-х місяців до надання Рекомендації статусу “Взята в опрацювання” велися переговори щодо можливої співпраці;
 • «Досягнуто Домовленості сторін» - з моменту погодження умов (всіх або частково) майбутньої співпраці (надання послуг, працевлаштування тощо) між Рефералом та юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, Вакансію якої розміщував Шукач, Шукач зобов’язаний проставити відмітку про набуття Рекомендацією цього статусу самостійно.

2.11.1 У разі, якщо Реферал проходив усі або декілька інтерв’ю одночасно, Шукач на власний розсуд може надати Рекомендації один з наступних статусів: «Скринінг інтерв’ю» або «Технічне інтерв’ю», або «Інтерв’ю з менеджером», «Інтерв’ю із Замовником».

2.12 У разі, якщо впродовж періоду часу, коли Рекомендація має статус «Взята в опрацювання», або «Скринінг інтерв’ю», або «Технічне інтерв’ю», або «Інтерв’ю з менеджером», або «Інтерв’ю із Замовником» з особою, дані якої вказані у такій Рекомендації, було досягнуто Домовленості сторін, Шукач зобов’язаний виплатити плату, передбачену п.2.5 цього Договору, незалежно від того, чи було ним надано відповідній Рекомендації статусу «Відхилена» або «Досягнуто Домовленості сторін».

2.13 У разі, якщо впродовж 3 місяців з моменту набуття Рекомендацією статусу «Взята в опрацювання» було досягнуто Домовленості сторін, Шукач зобов’язаний виплатити плату, передбачену п.2.5 цього Договору, незалежно від того, чи була ця Рекомендація прийнята Шукачем шляхом використання Сайту.

2.14 У разі, якщо Шукач надав Рекомендації статус «Досягнуто Домовленості сторін», він зобов’язаний виплатити плату, передбачену п.2.5 цього Договору в строк, передбачений п.2.8. Цього Договору.

2.15 У разі, якщо між юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, Вакансію якої розміщував Шукач, та Рефералом було досягнуто Домовленості сторін, на розсуд Адміністрації Сайту Шукач та Адміністрація Сайту можуть бути звільнені від виплати винагороди та бонусу згідно цього Договору у випадку, якщо Шукач надасть Адміністрації Сайту докази того, що між сторонами Домовленості сторін раніше(три місяці до того як відповідна Рекомендація набула статус «Взята в опрацювання») вже існували договірні відносини, або між сторонами Домовленості сторін активно велися переговори щодо вступу у договірні відносини (наприклад, з такою особою проводилося інтерв’ю або йшли переговори щодо його проведення тощо).

2.16 У випадку виникнення проблем із використанням Сайту, Користувач вправі звернутися до Адміністрації Сайту для того, щоб Адміністрація Сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також за необхідності обмежити або припинити надання послуг будь-якому Користувачеві, що навмисно порушує цей Договір.У зв'язку з цим, Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і вживати технічних та юридичних заходів для припинення доступу до Сайту Користувачів, що створюють, згідно з висновком Адміністрації Сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або Користувачів, які порушують вимоги Угоди.

2.17 Користувач також може стати учасником Партнерської програми, зареєструвавшись на відповідній сторінці Сайту.

2.17.1 Після успішного проходження реєстрації такому Користувачу надається посилання з відповідним реферальним кодом, яке він може поширювати у будь-який зручний йому спосіб, що допускає он-лайн перехід за таким посиланням.

2.17.2 У разі переходу третьою особою за посиланням, визначеним у п. 2.17.1, і надання нею Рекомендації, за яку їй буде сплачено бонус, Користувач, який поширив посилання, отримує винагороду.

2.17.3 Винагорода Користувача, визначена у п. 2.17.2, становить 5% від розміру бонусу, отриманого третьою особою та виплачується з комісії, отриманої Адміністрацією сайту за надані інформаційні послуги.

2.17.4 Виплата винагороди, визначеної у п. 2.17.2, Користувачеві здійснюється в впродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту підтвердження Адміністрацією сайту факту дотримання Шукачем по відповідній Вакансії умов вказаних у п. 2.8. цього Договору.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1 Адміністрація Сайту має право:

3.1.1 Змінювати технічні характеристики і параметри програмно-технічних засобів, що використовуються для надання Послуг, в тому числі з тимчасовим призупиненням надання Послуг.

3.1.2 Отримувати винагороду за надання послуг у відповідності з умовами цього Договору.

3.1.3 На власний розсуд видаляти розміщену на Сайті інформацію і вживати заходів для припинення доступу до Сайту Користувачів, що порушують правила цього Договору.

3.2 Адміністрація Сайту зобов’язана:

3.2.1 Надавати послуги за цим Договором.

3.2.2 Забезпечити конфіденційність Облікових записів та даних Користувачів.

3.2.3 Безкоштовно і в розумні строки надавати інформацію та консультації щодо користування Сайтом.

3.3 Користувач має право:

3.3.1 Користуватись Сайтом відповідно до умов цього Договору після проходження автентифікації.

3.3.2 Отримувати безкоштовні консультації щодо користування Сайтом.

3.3.3 Вносити пропозиції щодо зміни або доповнення функціональних можливостей Сайту, залишати відгуки про надані послуги.

3.3.4 На отримання плати за надання інформаційних послуг відповідно до умов цього Договору.

3.4 Користувач зобов’язаний:

3.4.1 Забезпечити конфіденційність Облікових даних для виключення можливості несанкціонованого доступу третіх осіб до аккаунту Користувача.

3.4.2 У найкоротший термін звернутися до Адміністрації Сайту для заміни паролю у випадку підозри щодо доступу третіх осіб до аккаунту з використанням Облікових даних.

3.4.3 Належним чином виплачувати бонуси (винагороду) відповідно до умов. цього Договору.

3.4.4 Не копіювати фрагменти матеріалів Сайту, дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав.

3.5. Особа, яка розмістила Вакансію, зобов’язана відслідковувати актуальність статусу кожної Рекомендації, а також відстежувати, у якій Рекомендацієї вперше було надано інформацію про особу, з якою було досягнуто Домовленості сторін, та такій Рекомендації надавати статус «Досягнуто Домовленості сторін».

4. Відповідальність Сторін

4.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, що встановлені Договором.

4.2 У випадку невиконання (неналежного виконання) Користувачем обов’язку, передбаченого п.2.8 або п.2.12, або п.2.13, або п.2.14 цього Договору, Адміністрація Сайту має право заблокувати доступ цього Користувача та/або юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якою було досягнуто Домовленості сторін, до Сайту, а також опублікувати інформацію про факт порушення цієї умови Договору.

4.3 У випадку невиконання (неналежного виконання) Користувачем обов’язку, передбаченого п.2.8 або п.2.12, або п.2.13, або п.2.14 цього Договору, такий Користувач, усвідомлюючи шкоду, завдану Адміністрації Сайту, добровільно бере на себе зобов’язання за кожний факт порушення протягом 10 (десяти) календарних днів виплатити Адміністрації Сайту штраф у розмірі 50% від суми, визначеної у п.2.5 цього Договору, додатково до суми, визначеної у п.2.5 цього Договору. У разі невиконання такого зобов’язання Адміністрація сайту вправі негайно після спливу строку, визначеного у цьому пункті, звернутися до суду за захистом своїх прав та для звернення стягнення

4.4 Положення п.4.2 та 4.3 застосовуються також у разі досягнення Домовленості сторін з Рефералом, інформацію про якого було отримано на Сайті за будь-якою іншою Вакансією, навіть у разі також якщо Домовленості сторін було досягнуто за Вакансією, яку не було опублікована на Сайті.

4.5 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за несвоєчасну виплату бонусу у разі, якщо така затримка зумовлена порушенням своїх зобов’язань відповідним Шукачем.

4.6 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за несвоєчасну виплату бонусу у разі, якщо така затримка зумовлена у тому числі несвоєчасним наданням реквізитів, необхідних для здійснення виплати бонусу. Така затримка не становитиме собою збереженням майна без достатньої правової підстави.

4.7 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за невиплату бонусу у разі, зокрема, якщо така невиплата зумовлена ненаданням або несвоєчасним наданням реквізитів, необхідних для здійснення виплати бонусу, відповідно до п.2.10 цього Договору. Така затримка не становитиме собою набуття та/або збереження майна без достатньої правової підстави.

4.8 У випадку порушення умов п. 2.3 цього Договору, Користувач самостійно несе відповідальність за порушення прав особи, спричинені наданням інформації про таку особу. У разі, якщо Реферал пред’являє Адміністрації Сайту будь-які претензії та/або вимоги стосовно цього в судовому або в позасудовому порядку, Реферер зобов’язується компенсувати Адміністрації Сайту всі витрати, понесені нею у зв’язку з пред’явленням таких претензій та/або вимог.

4.9 Адміністрації Сайту не несе відповідальності за якість, актуальність, своєчасність і повноту відомостей, що вказуються Користувачами при реєстрації та публікуються на Сайті, а також за будь-які допущені помилки, у тому числі орфографічні.

4.10 Адміністрації Сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність відображеної на Сайті інформації. При цьому Адміністрації Сайту не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах Сайту.

4.11 Інформація, відображена на Сайті, постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрації Сайту не несе відповідальності за актуальність інформації, відображеної на сайті.

4.12 Адміністрації Сайту не несе відповідальності за висловлювання користувачів, які відображені на Сайті, а також за можливі протиправні дії Користувача стосовно третіх осіб або третіх осіб щодо Користувача.

4.13 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за зміст та характер інформації, розміщеної на Сайті Користувачами, у тому числі, але не виключно, за її відповідність нормам моралі, громадському порядку, вимогам закону тощо.

4.14 Адміністрація Сайту залишає за собою право не опубліковувати на Сайті або видаляти будь-яку інформацію, яка, на її думку, порушує норми моралі, громадського порядку, права будь-яких осіб, суперечить вимогам закону тощо.

4.15 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з користуванням цим Сайтом, або неможливістю його використання.

4.16 У разі, якщо Реферал не приступив до виконання своїх зобов’язань згідно Домовленості сторін, або виконує їх неналежним чином, чи в інший спосіб порушує умови Домовленості сторін, Адміністрація Сайту не несе за це відповідальності. Приєднуючись до умов цього Договору, Шукач підтверджує, що він усвідомоює той факт, що Адміністрація Сайту надає виключно інформаційні та інші послуги, визначені у п. 1.1 цього Договору, та не може нести відповідальність за виконання своїх зобов’язань іншими особами. Узв’язку з цим, Адміністрація Сайту не повертає кошти, сплачені за надані послуги, у разі, якщо Реферал не приступив до виконання своїх зобов’язань згідно Домовленості сторін, або виконує їх неналежним чином, чи в інший спосіб порушує умови Домовленості сторін.

4.17 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду (пряму, непряму, майнову, фінансову, моральну та/або будь-яку іншу), яка може бути заподіяна шляхом використання інформації, розміщеної на сайті.

4.18 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання та змістовне наповнення інформації, розміщеної на сайті/сайтах, на яких знаходиться реклама або посилання на Сайт.

4.19 У разі, якщо Користувачі Сайту обмінюються своїми даними і контактами без надання Рекомендацій та/або без їх перегляду, та/або до моменту, коли Рекомендація набуває статусу «Взята в опрацювання», та/або іншим чином, використовуючи Сайт без зазначення цього на Сайті відповідно до умов цього Договору, та/або діючи всупереч правилам цього Договору будь-яким іншим можливим чином, Адміністрація Сайту зберігає за собою право заблокувати сторінки таких Користувачів.

5. Термін дії договору

5.1 Цей Договір діє з моменту укладення до моменту припинення його дії у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

5.2 Користувач вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом припинення використання Сайту.

5.3 Адміністрація Сайту вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом припинення доступу користувача до Сайту.

5.4 Припинення дії Договору не припиняє дії зобов’язань, що випливають з Договору, та не звільняє від відповідальності за невиконання таких зобов’язань. Тобто, якщо, для прикладу, Шукач скористався послугами Сайту, проте видалив свій аккаунт (не оплативши надані послуги), це не звільняє Шукача від обов’язку оплатити надані послуги.

6. Порядок вирішення спорів

6.1 При виникненні спорів Сторони вживатимуть всіх заходів, щоб вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні позитивного результату кожна зі Сторін має право звернутися до суду.

6.2 Претензії щодо неналежного надання Послуг Користувач має право направити на адресу електронної пошти, вказаної на Сайті. Про хід розгляду претензії Користувач буде повідомлений не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надходження такої претензії.

7. Права інтелектуальної власності

7.1 Усі права інтелектуальної власності на Сайт та інші об’єкти за цим Договором (в т.ч. похідні об’єкти), що виникають або можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору, належать Адміністрації Сайту.

7.2 Права інтелектуальної власності, що належать Адміністрації Сайту відповідно до цього Договору, є безстроковими, необмеженими, та поширюються на територію всього світу.

7.3 Користувачі погоджуються не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Сайту, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві Адміністрацією Сайту.

8. Заключні положення

8.1 Цей Договір може бути змінений та/або доповнений Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку. Ці зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

8.2 Персональні дані користувачі обробляються відповідно до Політики конфіденційності та чинного законодавства України.

8.3 Адміністрація Сайту надає послуги і виконує інші обов’язки за цим Договором особисто або із залученням третіх осіб.

8.4 Якщо інше не випливає зі змісту Договору, слова, вжиті в однині, можуть стосуватися множини і навпаки.


Фізична особа – підприємець Лаба Микола Леонтійович

ЄДРПОУ: 2767107839

IBAN UA903218420000026009053007295

у банку ПАТ КБ "ПриватБанк"

МФО 321842